“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Постановою Правління
Українського національного
комітету Міжнародної
торгової палати
“24” червня 2011 р.


 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД
ПРИ УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ
МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ
(нова редакція)

 

Стаття 1.

Правовий статус постійно діючого Третейського суду при Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати

1. Постійно діючий Третейський суд при Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати є недержавним, самостійним, постійно діючим судовим органом, що діє на підставі і у відповідності до Закону України “Про третейські суди” від 11 травня 2004 року № 1701-IV, Регламенту Третейського суду та цього Положення. 

2. Постійно діючий Третейський суд при Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати утворюється Українським національним комітетом Міжнародної торгової палати на необмежений строк дії, не має статусу юридичної особи та не має на меті одержання прибутку.

 

Стаття 2.

Найменування постійно діючого Третейського суду при Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати

1. Повна назва українською мовою – “постійно діючий Третейський суд при Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати.
2. Повна назва російською мовою – “постоянно действующий Третейский суд при Украинском национальном комитете Международной торговой палаты”.
3. Скорочена назва українською мовою – “Третейський суд при УНК МТП”.
4. Скорочена назва російською мовою – “Третейский суд при УНК МТП”.

Стаття 3.
Засновник Третейського суду при УНК МТП

1. Засновником Третейського суду при УНК МТП є Український національний комітет Міжнародної торгової палати. Рішення про утворення постійно діючого Третейського суду при УНК МТП приймається на засіданні Правління Українського національного комітету Міжнародної торгової палати і оформлюється відповідною Постановою.
2. Український національний комітет Міжнародної торгової палати уповноважений затверджувати Регламент, це Положення, Положення про суддів, що розміщуються за адміністративно-територіальним принципом, склад Президії, Список третейських суддів, штатний розклад.
3. Засновник забезпечує Третейський суд при УНК МТП всім необхідним рухомим і нерухомим майном для його нормальної роботи.

Стаття 4.
Місцезнаходження Третейського суду при УНК МТП

1. Місцезнаходження Третейського суду при УНК МТП: 01034, Україна, м. Київ, вул. Рейтарська, 19-Б.
2. Розташування суддів Третейського суду при УНК МТП може відбуватись за адміністративно-територіальним принципом на підставі розпорядження Голови Третейського суду при УНК МТП.

Стаття 5.

Атрибути Третейського суду при УНК МТП

1. Третейський суд при УНК МТП використовує символіку Українського національного комітету Міжнародної торгової палати.
2. Третейський суд при УНК МТП має субрахунок у банку, печатки з власним найменуванням, штампи, фірмові бланки, зразки яких затверджуються Президією Третейського суду при УНК МТП.
3. Для забезпечення діяльності Третейського суду при УНК МТП, а також суддів, що розташовані за адміністративно-територіальним принципом, виготовляються печатки з відповідним номером на підставі рішення Правління Українського національного комітету Міжнародної торгової палати.
4. Печатки Третейського суду при УНК МТП видаються суддям, що розташовані за адміністративно-територіальним принципом, на підставі розпорядження Голови Третейського суду при УНК МТП.

Стаття 6.
Майно Третейського суду при УНК МТП

1. Майно Третейського суду при УНК МТП формується за рахунок Засновника і знаходиться на праві оперативного використання.

Стаття 7.
Принципи організації і діяльності Третейського суду при УНК МТП

1. У своїй діяльності Третейський суд при УНК МТП дотримується таких принципів:
1.1.Законності;
1.2.Незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки законові;
1.3.Конфіденційності;
1.4.Рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом;
1.5.Змагальності сторін, свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
1.6.Обов`язковості для сторін рішень третейського суду;
1.7.Добровільності утворення третейського суду;
1.8.Добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення чи обрання у конкретній справі;
1.9.Арбітрування;
1.10.Самоврядування третейських суддів;
1.11.Всебічності, повноти та об`єктивності вирішення спорів;
1.12.Сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на будь-якій стадії третейського розгляду.

Стаття 8.
Завдання Третейського суду при УНК МТП

1. Завданнями Третейського суду при УНК МТП є:
1.1.Захист законних прав та інтересів сторін третейського розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відповідно до норм закону та цього Положення;
1.2.Забезпечення застосування його Регламенту;
1.3.Надання інформації стосовно питань третейського судочинства;
1.4.Надання послуг
2.Третейський суд при УНК МТП є самостійним та незалежним у здійсненні поставлених перед ним завдань.
3.Третейський суд при УНК МТП здійснює діяльність з проведення медіації – позасудового врегулювання спорів за допомогою незалежної від сторін спору фахової особи (медіатора).

Стаття 9.
Структура Третейського суду при УНК МТП

1. Третейський суд при УНК МТП складається з Президії Третейського суду при УНК МТП, Голови Третейського суду при УНК МТП, його заступників, Головного секретаря, Секретаріату Третейського суду при УНК МТП.
2.При Третейському суді при УНК МТП рішенням Президії може бути створена Науково-експертна рада.
3. Голова Третейського суду при УНК МТП визначає розташування Третейських суддів за адміністративно-територіальним принципом. Розташування третейських суддів за адміністративно - територіальним принципом здійснюється на підставі розпорядження Голови Третейського суду при УНК МТП.
4. Судді, обрані до виборних органів та працюючі на посадах, що в зв’язку з завантаженістю не можуть брати участь у розгляді справ, повідомляють про це Голову суду. В такому разі, до оприлюднених списків суддів вноситься відповідна помітка «Тимчасово припинив розгляд справ» поруч з прізвищем судді.

Стаття 10.
Президія Третейського суду при УНК МТП

1. Президія суду є вищим колегіальним органом Третейського суду при УНК МТП.
2. До Президії Третейського суду при УНК МТП входить Голова Третейського суду при УНК МТП за посадою та чотири третейських судді, які обираються строком на чотири роки Правлінням Українського національного комітету Міжнародної торгової палати .
3. Засідання Президії Третейського суду при УНК МТП відбуваються двічі на рік та є повноважними за наявності не менш як 2/3 складу Президії.
4. Рішення Президії приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів. За рівної кількості голосів голос Голови Третейського суду є вирішальним.
5. Президія Третейського суду при УНК МТП уповноважена:
5.2. Розглядати питання організації та діяльності Третейського суду при УНК МТП;
5.3. Визначати повноваження Науково-експертної Ради Третейського суду при УНК МТП;
5.4. Заслуховувати та затверджувати річний звіт Голови Третейського суду при УНК МТП;
5.5. Заслуховувати питання щодо добору кадрів суддів Третейського суду при УНК МТП;
5.6. Вирішувати питання щодо заохочення третейських суддів і працівників апарату Третейського суду при УНК МТП;
5.7. Приймати рішення щодо припинення діяльності Третейського суду при УНК МТП й вносити це питання до порядку денного чергових зборів Правління Українського національного комітету Міжнародної торгової палати;
5.8. Розглядати інші організаційні питання щодо забезпечення діяльності Третейського суду при УНК МТП.

Стаття 11.
Голова Третейського суду при УНК МТП

1. Третейський суд при УНК МТП очолює Голова, який за посадою також очолює Президію Третейського суду при УНК МТП.
2. Головою Третейського суду УНК МТП може бути громадянин України, який досяг на день обрання 35 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менш ніж десять років, високі моральні та професійні якості та вільно володіє державною мовою.
3. Строк повноважень Голови Третейського суду при УНК МТП складає п’ять років.

Стаття 12.
Порядок обрання та затвердження Голови Третейського суду при УНК МТП

1. Голова Третейського суду при УНК МТП обирається Правлінням Українського національного комітету Міжнародної торгової палати.
2. Голова Третейського суду при УНК МТП набуває повноваження з моменту винесення Постанови Правлінням Українського національного комітету Міжнародної торгової палати.

Стаття 13.
Повноваження Голови Третейського суду при УНК МТП

1. Голова Третейського суду при УНК МТП уповноважений без довіреності представляти інтереси Третейського суду при УНК МТП перед третіми особами, органами державної влади, установами, організаціями та відомствами в Україні та за кордоном.
2. Голова Третейського суду при УНК МТП має право:
2.1. Вирішувати питання поточної діяльності Третейського суду при УНК МТП;
2.2. Видавати розпорядження, що стосуються діяльності Третейського суду при УНК МТП;
2.3. Скликати чергові та позачергові засідання Президії Третейського суду при УНК МТП;
2.4. Вносити на засідання Правління Українського національного комітету Міжнародної торгової палати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Регламенту та цього Положення, інших документів, що регламентують внутрішню організацію та діяльність Третейського суду при УНК МТП;
2.5. Подавати пропозиції УНК МТП щодо штатного розкладу Третейського суду при УНК МТП;
2.6. Вносити подання на призначення заступників Голови Третейського суду при УНК МТП а також призначати Головного секретаря та працівників Секретаріату постійного діючого Третейського суду при УНК МТП;
2.7. Розподіляти обов’язки між своїми заступниками;
2.8. Вносити подання щодо призначення на посаду та звільнення з неї працівників Третейського суду при УНК МТП;
2.9. Подавати пропозиції до Президії щодо застосування до працівників Третейського суду при УНК МТП заохочень та дисциплінарних стягнень;
2.10. Висувати для затвердження на засіданні Правління Українського національного комітету Міжнародної торгової палати кандидатури третейських суддів;
2.11. Встановлювати гонорари суддів та секретарів;
2.12. Розпоряджатися субрахунком Третейського суду при УНК МТП у банківській установі;
2.13. Затверджувати порядок денний засідань Президії Третейського суду при УНК МТП.
2.14. Визначати, яка сторона несе витрати, пов’язані з вирішенням спорів в третейському суді.
2.15. Затверджувати Положення про Третейські витрати та збори постійно діючого Третейського суду при УНК МТП.
3. Голова Третейського суду також здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до Регламенту Третейського суду при УНК МТП та цього Положення.

Стаття 14.
Повноваження Заступників Голови Третейського суду при УНК МТП

1. Голова Третейського суду при УНК МТП має трьох заступників.
2. Повноваження кожного з заступників визначаються Головою Третейського суду при УНК МТП.
3. За відсутності Голови Третейського суду при УНК МТП його функції за призначенням Голови Третейського суду при УНК МТП виконує один із його заступників.

Стаття 15.
Секретаріат Третейського суду при УНК МТП

1. Третейський суд при УНК МТП має Секретаріат, який розташований за юридичною адресою Українського національного комітету Міжнародної торгової палати: 01034, Україна, м. Київ, вул. Рейтарська, 19-Б. 2. Секретаріат Третейського суду при УНК МТП складається з Головного секретаря та секретарів суддів, що розташовані за адміністративно-територіальним принципом.
2. Секретаріат здійснює функції, необхідні для діяльності Третейського суду при УНК МТП у відповідності з цим Положенням та Регламентом Третейського суду при УНК МТП.
3. У складі Секретаріату Третейського суду при УНК МТП знаходиться Апарат Третейського суду при УНК МТП.

Стаття 16.
Головний секретар та секретарі Третейського суду при УНК МТП

1. Секретаріат очолює Головний секретар Третейського суду при УНК МТП, що призначається на посаду Головою Третейського суду. Головний секретар повинен мати вищу юридичну освіту або навчатись за фахом юриста не менше двох років.
2. Головний секретар Третейського суду при УНК МТП:
2.1. Приймає позовні документи та матеріали від сторін третейського розгляду для подальшої їх передачі належним чином обраному/призначеному складу Третейського суду при УНК МТП;
2.2. Складає протоколи засідань Президії Третейського суду при УНК МТП;
2.3. Допомагає в організації та проведенні судових засідань та інших процесуальних дій;
2.4.У випадках передбачених Регламентом складає протоколи засідань при розгляді справ складом Третейського суду за місцем розгляду третейської справи;
2.5. Подає пропозиції про зміни та доповнення до Регламенту та інших документів Третейського суду при УНК МТП .
3. Головний секретар Третейського суду при УНК МТП також здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до Регламенту Третейського суду УНК МТП або Головою Третейського суду при УНК МТП.
3. Секретарі суддів, що розташовані за адміністративно-територіальним принципом, призначаються на посаду цими ж суддями з обов’язковим повідомленням про це Голови Третейського суду при УНК МТП.
4. Секретар судді, що розташований за адміністративно-територіальним принципом :
4.1 Приймає позовні документи та матеріали від сторін третейського розгляду для подальшої їх передачі належним чином обраному/призначеному складу Третейського суду при УНК МТП (судді, що розташований за адміністративно-територіальним принципом);
4.1. Допомагає в організації та проведенні судових засідань та інших процесуальних дій;
4.2. У випадках передбачених Регламентом Третейського суду при УНК МТП складають протоколи засідань за місцем розгляду третейської справи ;
4.3. Здійснює інші повноваження покладені на нього відповідно до Регламенту Третейського суду УНК МТП або Головою Третейського суду УНК МТП.

Стаття 17.
Апарат Третейського суду при УНК МТП

1.Апарат Третейського суду при УНК МТП складається з Відділу діловодства суду, Адміністративно-господарчої частини та Архіву суду, які очолюються Завідуючими.
2.Апарат Третейського суду при УНК МТП очолює Керівник Апарату, що призначається Головою суду.
3.Структура Апарату Третейського суду при УНК МТП та функціональні обов’язки затверджуються Президією.
4.Діловодство в суді ведеться відповідно до Інструкції, яка затверджується Президією.
5.Всі матеріали діяльності Третейського суду при УНК МТП зберігаються в Архіві Третейського суду при УНК МТП.
6.Матеріали справ щодо яких Третейським судом при УНК МТП прийнято рішення, зберігаються в Архіві Третейського суду при УНК МТП 10 років.

Стаття 18.
Підстави та порядок припинення діяльності Третейського суду при УНК МТП

1. Діяльність Третейського суду при УНК МТП може бути припинена за ініціативою Президії Третейського суду при УНК МТП, Правління УНК МТП, за рішенням компетентного суду у випадках передбаченим законом або у разі ліквідації Засновника.
2. Рішення Президії Третейського суду при УНК МТП про саморозпуск та припинення діяльності є підставою для внесення питання про припинення діяльності Третейського суду при УНК МТП до порядку денного чергового засідання Правління УНК МТП.
3. Остаточне рішення про припинення діяльності Третейського суду УНК МТП приймається на черговому засіданні Правління УНК МТП двома третинами голосів.
4. Діяльність Третейського суду при УНК МТП вважається припиненою з дати прийняття рішення відповідно до процедури, що викладена у цій статті.